Analys av CO2-beräkning för Jönköping Airport

Basåret för klimatberäkningarna av Jönköping Airport är 2020, vilket motsvarar basåret för GreenHouseGas Protocol (GHG-protokollet). Den andra klimatberäkningen gjordes för 2022. Under 2020 hade vi en global Covid-19-pandemi vilket resulterade i ett komplett bortfall av privatresenärer. Dock så var cargo-flygningarna i stort sett opåverkade. Utöver den kommersiella flygtrafiken fyller Jönköping Airport en viktig samhällsfunktion. Regelbundet trafikeras flygplatsen av t ex brandflyg, ambulansflyg, organtransporter och polisflyg samt militära transporter. 

Den största förändringen i CO2-avtryck ligger i Scope 1 och kommer från läckage av köldmedier som minskade med 78% eller 143 ton CO2e från 2020 till 2022. Stora minskningar har även gjorts i egna transporter, tjänstebilar och avfall. Trots en stor ökning i antalet privatresenärer från 2020 till 2022 så lyckades flygplatsen sänka det totala klimatavtrycket med 1% eller 8 ton CO2e.

Footprint Level Score visar hur en organisations klimatavtryck förändras över tid och i relation till 1.5°C-målet i Parisavtalet. Enligt detta globala avtal så ska klimatavtrycket (CO2) minska med 50% mellan åren 2020 och 2030. Detta motsvarar Footprint Level Score 100 av 100. Från 2020 till 2022 så motsvarar detta 10% minskning av klimatavtrycket. Jönköping Airport har minskat sitt klimatavtryck med 1% från 2020 till 2022 vilket ger ett Footprint Level Score 6 av 100. 

Det absolut största klimatavtrycket står start- och landningsutsläppen för, nämligen 71% för 2020 och 80% för 2022. Vid ökad inblandning av biobränsle, s k SAF (Sustainable Aviation Fuel), över tid så skulle flygplatsen successivt kunna sänka denna siffra. Elektrifiering av flyget, med en planerad start år 2028, kommer också innebära en dramatisk minskning i Scope 3 (indirekta utsläpp) för flygplatsen. 

Nyckeltal

Klimatavtryck per passagerare 2020:100 kg CO2 / passagerare
Klimatavtryck per passagerare 2022:78 kg CO2 / passagerare
Minskning av klimatavtryck / passagerare från 2020 till 2022:22%
Klimatavtryck / omsatt krona 2020*:0,06 CO2e/SEK
Klimatavtryck / omsatt krona 2022*:0,04 CO2e/SEK
Förändring klimatavtryck / omsatt krona*:-33%
Förändring i antalet passagerare 2020-2022:+27%
Förändring i antalet ton frakt 2020-2022:+19%
Footprint Level Score 2020-2022:6 av 100

*) Nettoomsättning