Klimatbokslut Jönköping Airport

Klimatbokslut Jönköping Airport 2020 och 2022

20202022
Scope 1 Direct (ton CO2e)
Egna processer
Egen uppvärmning
Egna transporter21
Tjänstebilar00
Köldmedier *** störst förbättring ***18340
Totalt scope 1 (ton CO2e)18541
Scope 2 Indirect (ton CO2e)
El33
Fjärrvärme5955
Fjärrkyla
Total scope 2 (ton CO2e)6258
Scope 3 (ton CO2e)
Inköpta varor och tjänster
Kapitalvaror
Energi- och bränslerelaterade utsläpp1837
Uppströms transporter3141
Avfall97
Tjänsteresor00
Pendling5656
Nedströms transporter
Användning av såld produkt883995
Total scope 3 (ton CO2e)9971135
Totalt, alla scope (ton CO2e)12441236